Programul National de Fertilizare In Vitro

program decontare FIV 2022

Optiuni de tratament infertilitate in 2022

Subprogramul National de Fertilizare in Vitro si Embriotransfer continua cu un buget multianual, ceea ce permite depunerea de dosare si analizarea lor in ordinea inregistrarii. Potrivit normelor anuntate pentru acest an, numarul procedurilor care vor fi decontate in cadrul acestui program este de 1.000, iar suma decontata este de 10.000 lei pentru o procedura, una singura fiind aprobata pentru un cuplu care se incadreaza in criteriile de eligibilitate. Normele de aplicare sunt destul de stricte, asa ca trebuie verificat cu atentie daca va incadrati in limitele impuse de stat, inainte de a pregati dosarul.

Subprogramul National de Fertilizare in Vitro si Embriotransfer vine in sprijinul cuplurilor infertile, adica acele cupluri care nu au reusit sa obtina o sarcina, in mod natural, fara a folosi metode contraceptive, timp de 1 an, sau cele care au primit un diagnostic de afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, de catre un medic specialist in probleme de fertilitate.

Beneficiarii subprogramului sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fara a folosi mijloace anticonceptionale timp de 1 an de activitate sexuala neprotejata sau carora li s-a diagnosticat o afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, de catre un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical.

Sanse de reusita

In medie, sansele de reusita ale unui proceduri de fertilizare in vitro sunt de 35%. Asta inseamna ca 1 procedura din 3 se incheie cu o sarcina. Succesul procedurii poate fi insa mai mic sau mai mare, in functie de particularitatile fiecarui cuplu in parte. Totul e sa aveti incredere si sa respectati intocmai indicatiile medicului.

Vouchere de la Primaria Mun. Bucuresti

Pentru bucuresteni, Primaria a pus la dispozitie fonduri pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro, in prezent suspendata. Detalii, puteti gasi pe site-ul Clinicii Dacia Medical Center, AICI.

decontare fertilizare in vitro 2022

Despre Subprogramul de Fertilizare in Vitro si Embriotransfer. Cine are dreptul la decontare.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea in subprogram sunt urmatoarele:

 • cupluri infertile care au indicatie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexa, care face parte integranta din aceasta;
 • membrii cuplului au calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat);
 • varsta femeii cuprinsa intre 24 si 40 de ani;
 • indexul de masa corporala al femeii cu valori cuprinse intre 20 si 25;
 • rezerva ovariana in limite normale probata prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

 

Proceduri de includere in Subprogramul National de Fertilizare in Vitro 2022

Procedura de includere in subprogram a beneficiarilor eligibili este urmatoarea:

 1. cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unitatile sanitare care implementeaza subprogramul un dosar care cuprinde urmatoarele documente:
  1.1. cerere pentru includerea in subprogramul FIV/ET semnata de membrii cuplului care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:
  1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, data emiterii acestuia si unitatea emitenta;
  1.1.2. adresa de domiciliu;
  1.1.3. numarul de telefon mobil;
  1.1.4. adresa de corespondenta;
  1.2. copii dupa actele de identitate ale membrilor cuplului;
  1.3. adeverinte eliberate de casa de asigurari de sanatate din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care sa probeze calitatea de asigurat;
  1.4. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte inaltimea, greutatea si indexul de masa corporala al femeii, document emis cu maximum 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
  1.5. documente medicale din care sa rezulte setul minim de investigatii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicatiei terapeutice si riscurilor medicale ale cuplului solicitant, conform anexei nr. IV. 13 la prezenta anexa, care face parte integranta din aceasta;
  1.6. un document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV. 12 la prezenta anexa, eliberat de un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical, emis cu maximum 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
  1.7. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantii au depus un singur dosar la sediul unei singure unitati sanitate care deruleaza subprogramul FIV/ET si ca nu au beneficiat in trecut de o alta procedura finantata din bugetul Ministerului Sanatatii; in declaratie se consemneaza in mod obligatoriu asertiunea “Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in acte publice, conform prevederilor Codului Penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete.”
  1.8. opis al documentelor dosarului;

 

2. registratorul medical verifica existenta tuturor documentelor in dosar conform opisului, confrunta copiile actelor de identitate cu documentele originale si atesta prin semnatura conformitatea;

3. dosarul complet care cuprinde toate documentele prevazute la punctul 1. se inregistreaza in ordine cronologica intr-un registru de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, intocmit, completat, pastrat si arhivat de catre unitatea sanitara, numarul de inregistrare atribuit de catre unitatea sanitara pentru dosarul depus se comunica in scris solicitantilor;

4. dosarele depuse in decurs de o luna sunt evaluate de catre o comisie a unitatii sanitare care se intruneste in primele 5 zile ale lunii in curs pentru luna precedenta. Componenta comisiei este stabilita prin decizia reprezentantului legal al unitatii sanitare si va avea cel putin 3 membri dintre care un medic de specialitate obstetrica – ginecologie cu competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical si un embriolog cu atestare europeana in domeniu. Rezultatul evaluarii dosarelor se consemneaza intr-un proces-verbal care, dupa semnarea de catre toti membrii prezenti ai comisiei, se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare.

5. comisia aproba toate dosarele care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute pentru includerea in subprogram, in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor si in limita fondurilor disponibile pentru aceasta destinatie. In situatia in care solicitarile de includere in subprogramul FIV/ET depasesc fondurile aprobate, comisia va intocmi o lista de asteptare care se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare.

Lista se actualizeaza periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor incadrabile intr-una dintre urmatoarele situatii:

 • cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
 • nu a fost initiat protocolul de stimulare ovariana in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului in subprogram la unitatea sanitara;
 • cuplul a renuntat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea in scris a unitatii sanitare;

 

6. rezultatul evaluarii dosarului se comunica in scris la adresa de corespondenta consemnata in cuprinsul cererii prevazute la punctul 1., dupa cum urmeaza:
a) dosar aprobat cu mentionarea datei programarii pentru initierea procedurii de FIV/ET;
b) dosar aprobat si inscris in lista de asteptare cu specificarea numarului de ordine; in situatia in care fondurile alocate permit initierea procedurii de FIV/ET, unitatea de specialitate instiinteaza cuplul solicitant asupra datei programarii;
c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii. Comunicarea rezultatului evaluarii dosarului se realizeaza sub forma unei decizii semnata de membrii comisiei si contrasemnata de reprezentantul legal al unitatii sanitare ori de catre imputernicitul acestuia. Decizia se inregistreaza in registrul de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se dateaza si se aplica stampila unitatii sanitare. Copia deciziei si confirmarea transmiterii acesteia se pastreaza si se arhiveaza la unitatea sanitara.

7. In situatia in care protocolul de stimulare ovariana prealabil procedurii de FIV/ET nu este initiat in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei la unitatea sanitara, decizia isi pierde valabilitatea.